Model overeenkomst van opdracht

In deze overeenkomst zijn de artikelen die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking, door de Belastingdienst gemarkeerd, in dit model zijn ze blauw weergegeven. De niet-gemarkeerde artikelen kunnen de opdrachtgever en opdrachtnemer aanvullen en aanpassen naar de eigen situatie, als dat maar niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

Als je de modelovereenkomst gaat gebruiken, moet de overeenkomst verwijzen naar het kenmerknummer ervan. De Belastingdienst heeft aan de modelovereenkomst een kenmerknummer gegeven zodat ook makkelijk is terug te vinden dat het om een goedgekeurde overeenkomst gaat. Dit kenmerknummer staat daarom ook bovenaan de overeenkomst en in de overwegingen vermeld (punt 7).

Punt 4, 5, 6 van de overwegingen benadrukken nog een keer dat er hier in juridische zin sprake is van een opdrachtovereenkomst (punt 4) en niet van een arbeidsovereenkomst (punt 5). Staat dit er niet in dan kan de Belastingdienst uit de feitelijke omstandigheden toch afleiden dat er sprake zou kunnen zijn van een dienstbetrekking en dat de opdrachtgever dan loonheffingen moet inhouden en betalen. Punt 6 sluit ook de zogenaamde fictieve dienstbetrekkingen uit.

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST | GEEN WERKGEVERSGEZAG
Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06-2 | 29 – 02 – 2016

Partijen:

  1. [NAAM OPDRACHTGEVER], gevestigd te [PLAATS EN POSTCODE] aan de [ADRES], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], hierna te noemen: “Opdrachtgever”; en
  2. [NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd te [PLAATS EN POSTCODE] aan de [ADRES], hierna te noemen: “Opdrachtnemer”;

gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

Overwegende dat:

  1. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van ;
  2. Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan ;
  3. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
  4. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
  5. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
  6. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
  7. deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst;
  8. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

Partijen komen het volgende overeen:

 

Artikel 1 De opdracht

1.1. Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te verrichten [OMSCHRIJVING OPDRACHT OF DIENSTEN]

Toelichting artikel 1

In artikel 1 wordt de opdracht beschreven. Wat moet de opdrachtnemer precies uitvoeren en welk resultaat wordt verwacht of wat houden de werkzaamheden/ diensten in.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

2.1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

2.2. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

2.3. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

2.4. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

Toelichting artikel 2

Om te bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst zijn zoals gezegd drie elementen van belang. 1. De arbeid moet persoonlijk worden verricht 2. Er wordt een beloning/salaris betaald. 3. De werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat sprake is van een ‘gezagsverhouding’. Het persoonlijk verrichten van arbeid en het betalen van een beloning komt ook voor bij een opdrachtovereenkomst. Het enige wat een opdrachtovereenkomst en een arbeidsovereenkomst van elkaar scheid is de ‘gezagsverhouding’. Met artikel 2 wordt duidelijk gemaakt dat er geen sprake is van een gezagsverhouding. De opdrachtnemer moet vrij zijn in het zelfstandig bepalen van zijn werkzaamheden. Een werknemer is dat niet en moet zich richten naar de instructies van de werkgever. In artikel 2 wordt dus benadrukt dat de opdrachtnemer vrij is in het zelfstandig bepalen van zijn werkzaamheden en er dus geen sprake is van een ‘gezagsverhouding’.

Artikel 3 Duur van de overeenkomst

3.1. De opdracht vangt aan op [DATUM] en wordt aangegaan tot [EINDDATUM] OF: voor de duur van het Project [NAAM].

3.2. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Toelichting artikel 3

In de overeenkomst wordt vaak de duur of het beoogde resultaat van de opdracht in de overeenkomst opgenomen. Heel veel mensen denken dat je minimaal drie opdrachtgevers per jaar nodig hebt. Dit is een misverstand! De Belastingdienst heeft geen regel opgesteld over het aantal opdrachtgevers die je moet hebben om als zelfstandige te worden gezien. Waar de Belastingdienst wel op controleert is het al dan niet bestaan van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Eén opdrachtgever per jaar is mogelijk als er geen sprake is van een gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een specifieke taak of opdracht. Meerdere opdrachtgevers per jaar is noodzakelijk als er wel sprake zou kunnen zijn van een gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtnemer dezelfde werkzaamheden uitvoert als medewerkers van de opdrachtgever of wanneer hij werkzaam is in het organisatorische deel van het bedrijf, dan is er al een vermoeden van een gezagsverhouding. Of dit daadwerkelijk zo is maakt niet uit, het gaat erom dat de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om aanwijzingen over de werkzaamheden te geven. Om te bewijzen dat de opdrachtnemer wel degelijk zelfstandig is, zal hij meerdere opdrachtgevers nodig hebben. Daarom is in de overeenkomst opgenomen dat de opdrachtnemer dus meerdere opdrachtgevers mag hebben.

Artikel 4 Nakoming en vervanging

4.1 Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.2 [VRIJ INVULLING OVER VERVANGING]

Toelichting artikel 4

Een van de elementen om te bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst is het feit dat de werknemer de arbeid persoonlijk moet verrichten, de werknemer kan zich niet door een ander laten vervangen terwijl hij wel het salaris opstrijkt voor de geleverde werkzaamheden. Een opdrachtnemer kan zich wel laten vervangen en toch de beloning ontvangen. Vandaar dat in de overeenkomst een bepaling over vervanging is opgenomen, om maar weer duidelijk te maken dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dat vervanging uiteraard in overleg dient te gebeuren daar kunnen wel afspraken over worden gemaakt.

Artikel 5 Opzegging overeenkomst

5.1 [VRIJE INVULLING]

Toelichting artikel 5

Voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst geldt dat er toestemming van UWV moet worden gevraagd, de Kantonrechter ontbind de arbeidsovereenkomst of de werknemer stemt zelf in met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Bij een opdrachtovereenkomst daarentegen is de opdrachtgever te allen tijde bevoegd om de overeenkomst op te zeggen. Je kunt echter wel afspraken maken over bijvoorbeeld het hanteren van een opzegtermijn. Vandaar dat artikel 5 hiertoe wel de mogelijkheid biedt.

Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling

6.1 Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € … per [TIJDSEENHEID] exclusief BTW. OF: € …. exclusief BTW voor het gehele project.

6.2 Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.

6.3 Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen [AANTAL DAGEN] dagen na ontvangst van de factuur.

6.4 Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.

Toelichting artikel 6

Artikel 6 regelt de betaling en facturatie van de beloning van de opdrachtnemer. Als zelfstandige ondernemer ben je in veel gevallen verplicht om BTW af te dragen. Uiteraard hoort bij het ondernemerschap ook dat je facturen verstuurt. Een werknemer hoeft geen facturen te versturen om zijn salaris te ontvangen en hoeft ook geen BTW af te dragen. De bepalingen in de modelovereenkomst ten aanzien van facturatie en afdracht van BTW bevestigen nogmaals het ondernemerschap van de opdrachtnemer zodat minder snel kan worden aangenomen dat er sprake is van een dienstbetrekking. Het staat de opdrachtgever en de opdrachtnemer wel vrij om zelf afspraken te maken over de bedragen die betaald worden, welke onkostenvergoeding wordt afgesproken en hoe lang de betalingstermijn duurt. Van belang is daarnaast dat het voor de opdrachtnemer duidelijk is dat hij zelf het risico draagt als de opdrachtgever niet in staat is om te betalen. Dit is onderdeel van het ondernemerschap als je als zelfstandig ondernemer optreedt. Je draagt dan zelf het debiteurenrisico. Je komt niet in het vangnet van de WW, als je opdrachtgever je niet betaald. De WW geldt immers alleen voor echte werknemers. Dit ondernemersrisico loop je dus als opdrachtnemer. Daarbij geldt ook dat als de opdrachtnemer zelf het debiteurenrisico loopt ook weer minder snel wordt aan genomen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Artikel 7 Aansprakelijkheid/ schade

7.1 [VRIJE INVULLING]

Toelichting artikel 7

Als werknemer kun je niet zo snel aansprakelijk worden geteld voor eventuele schade. In veel gevallen draait de werkgever zelf op voor veroorzaakte schade. Als opdrachtnemer kun je wel aansprakelijk gesteld worden voor veroorzaakte schade. Dit hoort ook bij het zelfstandig ondernemerschap van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer kan dus aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Artikel 7 beidt de mogelijkheid om afspraken te maken over de eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en het vergoeden van schade.

Artikel 8 Verzekeringen

8.1 [VRIJE INVULLING]

Toelichting artikel 8

Werknemers vallen vaak onder de bedrijfsverzekering van de werkgever en hoeven zich dus niet apart te verzekeren voor eventuele aansprakelijkheid. Opdrachtnemers doen er verstandig aan om eventuele risico’s op schade wel goed te verzekeren, de opdrachtnemer kan immers zelf aansprakelijk worden gesteld. Soms kan het ook een eis zijn van de opdrachtgever dat de opdrachtnemer zich goed laat verzekeren om zich zodoende te verzekeren van een dekking voor gelden schade.

Artikel 9 Rechts- en forumkeuze

9.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Toelichting artikel 9

Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen hier afspreken welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is om over een geschil te oordelen.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Toelichting artikel 10

Mochten de omstandigheden wijzigen dan is het prettig dat de overeenkomst ook de mogelijkheid biedt om de overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Artikel 10 biedt hiertoe de mogelijkheid. Uiteraard is het verstandig om wijzigingen en aanvullingen schriftelijk vast te leggen.

In tweevoud, getekend te [PLAATS] op [DATUM]

 

…………………………
Opdrachtgever

 

…………………………
Opdrachtnemer