Elke goede ondernemingsraad heeft af en toe een verschil van mening met de bestuurder. Over grote en kleine zaken. Veel verschillen van mening worden in overleg overbrugd of een der partijen laat de geopperde bezwaren vallen. Soms leidt het verschil echter tot een conflict of geschil. De wet biedt vele mogelijkheden deze geschillen te beslechten.

Het overleg

Het is niet voor niks dat de Wet op de Ondernemingsraden de verplichtstelling kent onderwerpen minimaal één keer te bespreken in de overlegvergadering. In een face-to-face-ontmoeting kan ruis worden voorkomen. Het vraag-en-antwoord-spel verheldert de meeste onduidelijkheden die de ondernemingsraad voor de vergadering nog had.

De kantonrechter

Wanneer ondernemingsraad en bestuurder echter een onoverbrugbaar verschil hebben, zal een ‘derde’ de knoop dienen door te hakken. De WOR kent diverse procedures hiervoor, waarbij artikel 36 WOR de meest bekende algemene geschillenregeling is. De kantonrechter speelt in die procedure de hoofdrol.

De bedrijfscommissie

Tot 2013 kende de geschillenregeling van artikel 36 WOR de verplichte gang naar de bedrijfscommissie. Deze commissie is ingesteld voor advisering en bemiddeling. Na afschaffing van de verplichting, dachten vele ondernemingsraden dat daarmee ook de bedrijfscommissie zelf is afgeschaft. Niets is echter minder waar. De bedrijfscommissie kan nog steeds op vrijwillige basis worden ingezet. Een snel, goedkoop en minder formeel proces dan de gang naar de kantonrechter.

Andere vormen van geschilbeslechting

Niet direct in de WOR genoemd, maar net zo belangrijk in het instrumentarium van geschilbeslechting zijn enkele andere procedures. Denk aan artikel 96 Rechtsvordering (partijen richten zich samen tot de kantonrechter om een beslissing te krijgen), het mediationtraject, de vrije bemiddeling of arbitrage. Elke procedure kent zo eigen afwegingen: wat doet het voor de onderlinge verhouding? Hoe snel is de procedure? Wat kost het? Is een uitspraak/oordeel bindend of adviserend? Staat er beroep open? Zijn degenen die de knoop door moeten hakken aan te wijzen door bestuurder en ondernemingsraad? Wordt er beslist op één geschil of wordt er breder gekeken naar de verhouding tussen en de belangen van de partijen?

Een geschil? Ren niet gelijk naar de rechter, maar kijk in brede zin naar alle opties!

Stefan Jansen

Stefan Jansen

Advocaat Medezeggenschaps- en arbeidsrecht.  Zijn verschillende afgeronde studies (rechten, geschiedenis, bedrijfskunde) maken dat hij kwesties van diverse kanten kan belichten. In zijn benadering is hij duidelijk en direct. Probeert moeilijke dingen, simpel te communiceren. Combineert medezeggenschap met arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Is specialist op de gebieden pensioen en privacy.

Advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de top 3 van kantoren in Nederland op het gebied van medezeggenschapsrecht. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is dagelijks actief in dit werkveld en ondersteunt ondernemingsraden en bestuurders van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Tevens is het team zeer actief binnen de (semi-)publieke sector, waaronder overheden, zorg en onderwijs. Binnen deze branches worden ook medezeggenschapsraden en cliëntenraden bijgestaan. Juridische vraagstukken gaan niet alleen om wet- en regelgeving. Ook in de advocatuur draait vrijwel alles om mensen en onderlinge relaties. Samenwerken staat bij De Voort Advocaten | Mediators dan ook altijd centraal. Onze advocaten en hun ondersteuners zijn resultaatgericht, praktisch ingesteld en toegankelijk. Daarnaast houden we van aanpakken. We werken snel en zijn flexibel, denken mee, reiken alternatieven aan en hakken knopen door. Dat doen we op een wijze waarbij iedereen zich goed en begrepen voelt.

GRATIS WEBINAR | Maandag 1 mei 2017
Ondernemingsraad en geschillenbeslechting

Voor geschillen tussen de ondernemingsraad en de ondernemer moet je bij de Ondernemingskamer zijn. Dit is een veelgehoorde misvatting. De Ondernemingskamer is niet voor alle geschillen bevoegd. Bovendien zijn er verschillende andere manieren om een geschil te beslechten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: mediation, arbitrage, het (samen wenden tot) de kantonrechter of de bedrijfscommissie.

Meedoen aan de webinar?